Gospodarenje otpadom

Glavni cilj gospodarenja otpadom je omogućavanje da u maksimalnom dijelu otpad postane sirovina uz poštivanje zakonskih propisa i uvažavanja načela zaštite okoliša te sprečavanje onečišćenja okoliša i smanjivanje negativnih utjecaja na okoliš. 

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom postavljeni su strateški ciljevi što kvalitetnijeg gospodarenja otpadom, izbjegavanje i smanjivanje količine otpada na mjestu nastanka, maksimalno recikliranje. te mjere za sprječavanje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš.

U tehnološkom procesu proizvodnje vapna ne nastaje nikakav otpad. Otpad nastaje isključivo u procesu održavanja postrojenja i ambalaža. Otpad se zbrinjava u vlastitom pogonu sukladno dozvolama Ministarstva zaštite okoliša i prirode ili se predaje se ovlaštenim tvrtkama za zbrinjavanje otpada. Otpad nastao u drugim djelatnostima  zbrinjavamo  kao dodatak sirovini u našem proizvodnom procesu, čime zadovoljavamo jedan od glavnih ciljeva održivog gospodarenja otpadom - oporaba otpada recikliranjem ili ponovnom uporabom.