Vapno - primjena u građevinarstvu

Kalu-vapno se proizvodi prema HRN EN 459. Koristi se za proizvodnju opeka i blokova, proizvodnji gotovih žbuka, raznih namaza i premaza u građevinarstvu, u zidarstvu i završnim žbukama (fasade). 

Korištenjem KalciKal-a u cestogradnji za stabilizaciju  tla koje sadrži dominantnu mineralošku komponentu - Alofani  (sadrži koloidne čestice gline srednje do visoke plastičnosti) postiže se pucolanska rakcija i zgušnjavanje se i učvršćenje podloge ceste, podloge željezničke pruge, aerodromske piste i sl.