Alternativna goriva

Sporazumom iz Kyota preuzeta je obveza smanjenja emisija stakleničkih plinova. Korištenjem biomase kao energenta pri proizvodnju vapna direktno doprinosimo smanjenju emisija CO2. Osim toga kao zamjenska gorivo koristimo otpad koji ima određenu energetsku vrijednost. U pećima pri proizvodnji vapna koriste se slijedeća zamjenska goriva: otpadna ulja, muljevi iz pročišćivača otpadnih voda, biomasa kao otpadno drvo (ambalaža), drvna sječka, drvna piljevina, koštano brašno i sl. U 2013. godini tvrtka je dobila godišnju kvotu potrošnje CO2, te je, kao i sva veća industrijska postrojenja u Republici Hrvatskoj, uključena u Sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova Europske unije (EUETS).

Kod svih goriva prati se donja ogrjevna moć (TJ/t), emisijski faktor (tCO2/TJ), te sadržaj vlage, sumpora, klora, teških metala itd. Svaka isporuka se prima uz Prateći list (Obrazac Pl-o) i deklaraciju o fizikalno kemijskim svojstvima (izvješće o ispitivanju fizikalno kemijskih svojstava).

O potrošnji alternativnog goriva vodi se očevidnik.